หน้าแรก

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย

ด้วยศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. ประตูด้านหน้าโรงเรียน

2. บริเวณซุ้มพระ พ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6. ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

7. ห้องสมุด

8. สนามกีฬา

9. มุมพักผ่อนของนักเรียน

10. จุดเช็คอินโรงเรียน @ULIT

ทีมงานผู้พัฒนาระบบ

ครูและนักเรียนโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

นายปฐพี อ่างแก้ว

นางสาวสุพัตรา รุ่งแตงอ่อน

ครูชนันธิดา ก้านดอกไม้
ครูชมพูนุช เจริญพงษานนท์

ครูปาวียา เอมอ่อน

ครูวิเชียรบุรี ขวัญโพก