วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)
เป็นคนดีมีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ในระดับ OBECQA
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก
2. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐาน
3. ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์โรงเรียน
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศักยภาพความเป็นพลโลก
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์
ลูกอุลิต ยิ้มไหว้ ทักทาย มีน้ำใจไมตรี

เอกลักษณ์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้